moc.liamg%40usepyryohaviuk


+358407287841

moc.liamg%40usepyryohaviuk


+358407287841

Tietosuojaseloste

Tämä on Siilin kuivahöyrypesupalvelun EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR)
mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Laadittu 26.11.2022. Viimeisin muutos
26.11.2022.

1. RekisterinpitäjäNimi Siilin kuivahöyrypesupalvelu
Puhelinnumero
040 728 7841
OsoiteTallipolku 13, 71800 Siilinjärvi
Sähköpostiosoitemoc.liamg%40usepyryohaviuk
2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilöNimiAimo Lohi
Sähköpostiosoitemoc.liamg%40usepyryohaviuk
Puhelinnumero
040 728 7841

3. Rekisterin nimi
Asiakasrekisteri
4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus
EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen
käsittelylle on
asiakassuhde.

Henkilötietojen käsittely perustuu henkilötietolain 8 § tai 4. lukuun tai erityislain
säännökseen.

5. Rekisterin tietosisältö
Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat nimi, yhteystiedot, asiakkaan tilaamat palvelut ja
laskutusohjeet

6. Säännönmukaiset tietolähteet
Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta.
7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset
Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä
osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

Rekisteriin sisältyviä julkisia henkilötietoja annetaan pyydettäessä nähtäväksi.
Julkisia henkilötietoja voidaan luovuttaa pyynnöstä viranomaisten toiminnan
julkisuudesta annetun lain (621/1999) 13 §:n ja 16 §:n 3 mom. mukaisesti.

8. Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle
Tietoja ei luovuteta EU:n ja ETA:n ulkopuolelle.
9. Rekisterin suojauksen periaatteet
Manuaalinen aineisto: tiedot säilytetään lukitussa tilassa
Sähköiset tietojärjestelmät: tiedot suojattu ajanmukaisella tietoturvalla ja salasanalla

10. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista
Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkastaa rekisteriin tallennetut
tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon
täydentämistä (henkilötietolaki 26 ja 28 §). Tietoja pyydetään rekisterinpitäjältä
henkilökohtaisesti tai omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä.

Rekisterissä oleva virheellinen tieto korjataan rekisterinpitäjälle tehdyn rekisteröidyn
kirjallisen pyynnön perusteella (henkilötietolain 29 §). Lisäksi tietoja päivitetään
oma-aloitteisesti ja vanhentuneet tiedot poistetaan säännöllisin väliajoin.

11. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Henkilötietolain 30 §:n mukaan rekisteröidyllä on oikeus kieltää rekisterinpitäjää
käsittelemästä häntä itseään koskevia tietoja suoramainontaa, etämyyntiä ja muuta
suoramarkkinointia sekä markkina- ja mielipidetutkimusta samoin kuin
henkilömatrikkelia ja sukututkimusta varten. Sähköistä suoramarkkinointia koskevat
säännökset ovat sähköisen viestinnän tietosuojalain 26 §:ssä. Kiellot osoitetaan
rekisterinpitäjälle yllä mainittuun osoitteeseen.